Kế hoạch phát động phong trào “Học sinh 3 tốt” năm học 2019 - 2020