A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu chéo buổi tuần 18 và 19, năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu chéo buổi tuần 18 và 19, năm học 2019 - 2020

THI KHOÁ BIỂU CHÉO BUỔI

Áp dụng từ ngày 30/12/2019

KHỐI 10 - BUỔI SÁNG

Các lớp 10 học Hướng nghiệp tại phòng 30;

riêng lớp 10C2 học tại lớp tiết 3+4 chiều thứ 7 tuần 18, lớp 10C9 học tại lớp tiết 3+4 chiều thứ 7 tuần 19.

TH
TIẾT

10C1

10C2

10C3

10C4

10C5

10C6

10C7

2

1

 

 

 

 

 

HN

 

2

 

 

 

 

 

HN

 

3

 

 

 

 

 

TD

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

TD

 

 

3

TD

 

 

 

HN

 

 

4

TD

 

 

 

HN

 

 

4

1

 

 

 

 

 

TD

 

2

 

 

 

 

 

GDQP

TD

3

 

 

 

 

 

 

TD

4

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

GDQP

 

 

 

 

2

GDQP

 

TD

 

 

 

 

3

HN

 

 

 

 

 

 

4

HN

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

HN

2

 

GDQP

 

TD

 

 

HN

3

 

TD

 

HN

 

 

GDQP

4

 

TD

 

HN

 

 

 

7

1

 

 

HN

GDQP

TD

 

 

2

 

 

HN

TD

GDQP

 

 

3

 

 

TD

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

TH
TIẾT

10C8

10C9

10C10

10C11

10C12

10C13

10C14

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

TD

3

 

 

 

 

 

 

HN

4

 

 

 

 

 

 

HN

3

1

 

 

HN

 

 

GDQP

 

2

 

 

HN

 

 

TD

 

3

 

 

TD

 

GDQP

 

 

4

 

 

 

 

TD

 

 

4

1

 

 

 

 

HN

 

TD

2

TD

 

 

 

HN

 

GDQP

3

HN

 

GDQP

 

TD

 

 

4

HN

 

TD

 

 

 

 

5

1

 

TD

 

HN

 

 

 

2

 

TD

 

HN

 

 

 

3

 

GDQP

 

TD

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

TD

 

 

 

 

 

 

4

GDQP

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

TD

 

3

 

 

 

GDQP

 

HN

 

4

 

 

 

TD

 

HN

 

 

KHỐI 11 - BUỔI CHIỀU

Các lớp 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5, 11A6, 11A7 học tại phòng họp Hội đồng (trên lầu dãy C).

Các lớp 11C1, 11C2, 11C3, 11C4, 11C5 học tại phòng 30.

TH
TIẾT

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

TD

 

 

 

3

 

 

 

Nghề

 

 

TD

4

 

 

 

Nghề

 

 

Nghề

5

 

 

 

 

 

 

Nghề

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

GDQP

TD

 

 

 

 

 

3

TD

GDQP

 

 

 

 

 

4

TD

Nghề

 

 

 

 

 

5

 

Nghề

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

HN

 

 

HN

 

Nghề

GDQP

3

HN

 

 

HN

 

Nghề

TD

4

Nghề

 

 

TD

 

HN

HN

5

Nghề

 

 

GDQP

 

HN

HN

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

HN

HN

 

Nghề

TD

 

3

 

HN

HN

 

Nghề

TD

 

4

 

TD

TD

 

HN

GDQP

 

5

 

 

GDQP

 

HN

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

TD

 

 

3

 

 

TD

 

TD

 

 

4

 

 

Nghề

 

GDQP

 

 

5

 

 

Nghề

 

 

 

 

TH
TIẾT

11C1

11C2

11C3

11C4

11C5

2

1

 

 

 

 

 

2

Nghề

 

 

TD

 

3

Nghề

 

 

HN

 

4

GDQP

 

 

HN

 

5

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Nghề

3

 

 

 

 

Nghề

4

 

 

 

 

HN

5

 

 

 

 

HN

4

1

 

 

 

 

 

2

 

TD

GDQP

Nghề

 

3

 

GDQP

TD

Nghề

 

4

 

HN

TD

GDQP

 

5

 

HN

 

TD

 

5

1

 

 

 

 

 

2

TD

Nghề

HN

 

 

3

TD

Nghề

HN

 

 

4

HN

TD

Nghề

 

 

5

HN

 

Nghề

 

 

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

GDQP

4

 

 

 

 

TD

5

 

 

 

 

TD

 

KHỐI 12 - BUỔI CHIỀU

Các lớp 12 học tại phòng học chính khóa, riêng lớp 12C4 và 12C5 học tại phòng họp Hội đồng (trên lầu dãy C).

TH
TIẾT

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

2

1

 

 

 

 

 

2

 

 

TD

 

 

3

 

 

GDQP

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

 

HN

 

 

 

3

 

HN

 

TD

 

4

 

TD

 

HN

 

5

 

 

 

HN

 

4

1

 

 

 

 

 

2

 

 

HN

 

 

3

 

 

HN

 

TD

4

 

 

TD

 

HN

5

 

 

 

 

HN

5

1

 

 

 

 

 

2

HN

 

 

 

GDQP

3

HN

 

 

 

TD

4

TD

 

 

GDQP

 

5

 

 

 

TD

 

6

1

 

 

 

 

 

2

 

GDQP

 

 

 

3

 

TD

 

 

 

4

GDQP

 

 

 

 

5

TD

 

 

 

 

TH
TIẾT

12C1

12C2

12C3

12C4

12C5

2

1

 

 

 

 

 

2

 

GDQP

HN

HN

HN

3

 

TD

HN

HN

HN

4

 

 

TD

TD

TD

5

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

TD

 

 

 

 

4

GDQP

 

TD

 

 

5

 

 

GDQP

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

TD

 

3

 

 

 

GDQP

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

GDQP

3

 

 

 

 

TD

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

2

 

HN

 

 

 

3

TD

HN

 

 

 

4

HN

TD

 

 

 

5

HN

 

 

 

 

 


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 380
Hôm qua : 1.537
Tháng 10 : 380
Năm 2020 : 798.046