A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu buổi chiều, áp dụng từ ngày 03/02/2020

Thời khóa biểu buổi chiều, áp dụng từ ngày 03/02/2020

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/02/2020

KHỐI 10 HỌC CHÍNH KHÓA

THỨ

TIẾT

10C1

10C2

10C3

10C4

10C5

10C6

10C7

2

1

NNgữ

Sinh

Văn

NNgữ

NNgữ

Văn

Địa

2

Sinh

NNgữ

CNghệ

Hóa

Tin

NNgữ

3

Hóa

Tin

Sử

Sinh

CNghệ

CNghệ

NNgữ

4

NNgữ

Hóa

Toán

GDCD

Sử

Sinh

5

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

3

1

NNgữ

Toán

Địa

NNgữ

NNgữ

Văn

Tin

2

Địa

Toán

Văn

NNgữ

NNgữ

Toán

Hóa

3

Sử

Hóa

Văn

Địa

Sinh

NNgữ

Văn

4

Hóa

GDCD

Tin

Hóa

Toán

Văn

5

Văn

Sử

Tin

Tin

Hóa

Sử

4

1

NNgữ

CNghệ

Toán

GDCD

Hóa

NNgữ

CNghệ

2

NNgữ

Văn

CNghệ

NNgữ

Hóa

Văn

Văn

3

Văn

Toán

Hóa

Văn

Toán

Văn

Toán

4

Toán

GDCD

Toán

Toán

5

Hóa

Hóa

CNghệ

NNgữ

Sinh

NNgữ

5

1

Toán

CNghệ

NNgữ

Tin

Địa

Tin

Hóa

2

CNghệ

Văn

Sinh

Văn

Sử

Toán

Toán

3

GDCD

Tin

Văn

Văn

Tin

Toán

Toán

4

Văn

Địa

Sử

Tin

Hóa

GDCD

5

Văn

Hóa

CNghệ

Hóa

Văn

Sử

Văn

6

1

Sử

Văn

NNgữ

Hóa

Sử

Địa

CNghệ

2

Toán

Văn

NNgữ

Sử

Văn

NNgữ

Hóa

3

Toán

Sử

Hóa

Toán

Văn

NNgữ

Tin

4

Tin

NNgữ

Toán

Toán

Toán

5

CNghệ

Toán

Toán

Hóa

Toán

7

1

Tin

NNgữ

Toán

Sử

Văn

GDCD

NNgữ

2

NNgữ

Toán

Văn

CNghệ

CNghệ

Sử

3

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

10C8

10C9

10C10

10C11

10C12

10C13

10C14

2

1

Toán

CNghệ

Văn

Sinh

Toán

Tin

2

Toán

Toán

NNgữ

Địa

Tin

Toán

NNgữ

3

Sử

Văn

NNgữ

Tin

Địa

NNgữ

4

Văn

CNghệ

Văn

Toán

Văn

NNgữ

CNghệ

5

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

3

1

Hóa

Sử

GDCD

Sinh

Sử

Tin

Sử

2

Hóa

Toán

Tin

Toán

Hóa

Sử

Văn

3

NNgữ

Hóa

Sử

GDCD

Hóa

Văn

Toán

4

Tin

NNgữ

Sử

NNgữ

Hóa

NNgữ

5

Tin

NNgữ

Hóa

Hóa

NNgữ

Hóa

4

1

Văn

Sinh

Hóa

Hóa

Văn

Sử

Văn

2

Văn

Hóa

Toán

Toán

Toán

Tin

Sinh

3

GDCD

CNghệ

Toán

Toán

NNgữ

NNgữ

4

Toán

Toán

NNgữ

CNghệ

CNghệ

NNgữ

Tin

5

Toán

Tin

NNgữ

Sử

Văn

Sử

5

1

Hóa

GDCD

Sử

Văn

NNgữ

Sinh

Văn

2

NNgữ

Hóa

Văn

Văn

Toán

GDCD

Văn

3

NNgữ

Văn

Văn

NNgữ

Toán

CNghệ

Địa

4

Sử

Văn

Hóa

Hóa

CNghệ

Văn

Toán

5

Địa

Tin

Địa

Tin

Văn

Toán

6

1

Toán

NNgữ

Toán

Văn

Toán

Hóa

CNghệ

2

CNghệ

Văn

NNgữ

GDCD

Toán

Hóa

3

Địa

CNghệ

NNgữ

Hóa

Địa

GDCD

4

Sinh

Văn

NNgữ

CNghệ

Toán

5

NNgữ

Tin

NNgữ

Sử

NNgữ

7

1

CNghệ

Sử

Sinh

CNghệ

Văn

Toán

Hóa

2

Văn

NNgữ

Toán

Tin

Văn

Hóa

3

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 11 HỌC CHÉO BUỔI

THỨ

TIẾT

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Nghề

 

 

Nghề

5

 

 

 

Nghề

 

 

Nghề

3

1

 

 

 

 

 

 

 

2

NNgữ

Hóa

 

NNgữ

Nghề

Toán

3

NNgữ

Hóa

TD

NNgữ

Nghề

Sinh

4

Sinh

Sinh

Toán

Toán

Nghề

Sinh

5

Sinh

Sinh

Toán

Toán

Nghề

TD

4

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán

TD

Toán

Toán

GDQP

3

Hóa

Toán

Hóa

Sinh

TD

4

Hóa

Nghề

TD

Hóa

TD

Sinh

Hóa

5

TD

Nghề

GDQP

 

Toán

TD

Hóa

5

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán

Toán

NNgữ

 

TD

Hóa

NNgữ

3

Toán

Toán

NNgữ

 

GDQP

Hóa

NNgữ

4

GDQP

TD

Sinh

 

Toán

NNgữ

Toán

5

TD

GDQP

Sinh

 

Toán

NNgữ

Toán

6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

NNgữ

Nghề

NNgữ

Sinh

GDQP

 

3

NNgữ

Nghề

NNgữ

Sinh

TD

 

4

Nghề

Hóa

Toán

GDQP

Hóa

Toán

 

5

Nghề

Hóa

TD

TD

Hóa

Toán

 

THỨ

TIẾT

11C1

11C2

11C3

11C4

11C5

2

1

 

 

 

 

 

2

Văn

 

TD

Địa

Nghề

3

Toán

TD

Địa

GDQP

Nghề

4

Toán

Địa

 

Văn

TD

5

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

Nghề

NNgữ

 

 

 

3

Nghề

NNgữ

 

 

 

4

Sử

Toán

 

 

 

5

TD

Toán

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

 

Nghề

TD

Sử

GDQP

3

 

Nghề

GDQP

TD

Sử

4

 

TD

Văn

Toán

Toán

5

 

Văn

Văn

Toán

Toán

5

1

 

 

 

 

 

2

TD

GDQP

Nghề

Nghề

Địa

3

GDQP

Văn

Nghề

Nghề

Văn

4

NNgữ

Văn

Toán

NNgữ

Văn

5

NNgữ

Sử

Toán

NNgữ

 

6

1

 

 

 

 

 

2

Địa

 

NNgữ

TD

Văn

3

Văn

 

NNgữ

Văn

TD

4

Văn

 

Sử

Văn

NNgữ

5

 

 

Văn

 

NNgữ

 

KHỐI 12 HỌC CHÉO BUỔI

THỨ

TIẾT

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

2

1

 

 

 

 

 

2

NNgữ

TD

Hóa

Sinh

3

NNgữ

Văn

Hóa

Sinh

4

Toán

Văn

Toán

TD

NNgữ

5

TD

GDQP

Toán

Toán

NNgữ

3

1

 

 

 

 

 

2

 

NNgữ

Văn

TD

 

3

 

NNgữ

Văn

GDQP

 

4

 

Toán

TD

Toán

 

5

 

Toán

GDQP

Toán

 

4

1

 

 

 

 

 

2

Toán

 

TD

Sinh

Toán

3

Toán

 

NNgữ

Sinh

Toán

4

 

NNgữ

Văn

TD

5

 

Toán

Văn

GDQP

5

1

 

 

 

 

 

2

Hóa

Sinh

 

3

Hóa

Sinh

 

4

TD

 

NNgữ

Toán

5

GDQP

 

NNgữ

TD

6

1

 

 

 

 

 

2

Sinh

Toán

Sinh

 

Văn

3

Sinh

Hóa

Sinh

 

Văn

4

Văn

Hóa

Hóa

 

Hóa

5

Văn

TD

Hóa

 

Hóa

THỨ

TIẾT

12C1

12C2

12C3

12C4

12C5

2

1

 

 

 

 

 

2

Văn

GDCD

Sử

Sử

Địa

3

Văn

NNgữ

TD

TD

Địa

4

Địa

NNgữ

NNgữ

GDCD

NNgữ

5

Địa

Địa

NNgữ

GDCD

NNgữ

3

1

 

 

 

 

 

2

Sử

GDQP

GDCD

 

Sử

3

GDQP

Toán

GDCD

 

Văn

4

NNgữ

Toán

Địa

 

Văn

5

NNgữ

GDCD

Địa

 

GDQP

4

1

 

 

 

 

 

2

 

Văn

TD

NNgữ

 

3

 

Sử

GDQP

NNgữ

 

4

 

Sử

Văn

Toán

 

5

 

TD

Văn

Toán

 

5

1

 

 

 

 

 

2

Sử

 

Văn

Địa

TD

3

TD

 

Sử

Sử

Sử

4

GDCD

 

Toán

Văn

Toán

5

GDCD

 

Toán

Văn

Toán

6

1

 

 

 

 

 

2

Toán

TD

 

Địa

Văn

3

Toán

Văn

 

Văn

TD

4

TD

Văn

 

TD

GDCD

5

Văn

Địa

 

GDQP

GDCD


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 1.662
Tháng 08 : 12.209
Năm 2020 : 694.808