Căn cứ Công văn số 1675/SGDĐT-MNPT ngày 24/8/2020 của Sở GDĐT Cà Mau về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ ...