A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Giáo dục STEM, năm học 2020 - 2021

 

SỞ GD-ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149 /KH-THPT.PNH

        Năm Căn, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC STEM

Năm học 2020 – 2021

 

Căn cứ Công văn số 1675/SGDĐT-MNPT ngày 24/8/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 1783/KH-SGDĐT ngày 03/9/2020 của Sở GDĐT về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 1860/SGDĐT-MNPT ngày 14/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học (GDTrH) và giáo dục thường xuyên (GDTX);

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường THPT Phan Ngọc Hiển xây dựng Kế hoạch Giáo dục STEM năm học 2020 – 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM

1. Cơ sở vật chất, đội ngũ, học sinh

- Tổng số phòng học: 30.

- Tổng số phòng chức năng: 12.

- Khuôn viên trường: 22.790m2.

- Tổng số CB-GV-NV: 89

Chia ra: CBQL 4; GV 78; NV 7.

TT

TỔ

MÔN

SL

NỮ

GHI CHÚ

1

TOÁN

TOÁN

12

5

 

2

LÝ - KTCN

6

2

 

CN

4

1

 

3

HÓA - SINH

HÓA

6

2

 

SINH

4

1

 

CN

2

0

 

4

VĂN

VĂN

10

8

 

5

SỬ - ĐỊA - CD

SỬ

4

1

 

ĐỊA

4

0

 

CD

3

2

 

6

TIẾNG ANH

TA

10

9

 

7

TD - QP

TD

6

0

 

QP

1

0

 

8

TIN HỌC

TIN

7

4

 

 - Tổng số học sinh: 1580/746 nữ; với 37 lớp. Chia ra:

+ Khối 10, 13 lớp, số HS 564/270 nữ.

+ Khối 11, 12 lớp, số HS 525/252 nữ.

+ Khối 12, 12 lớp, số HS 491/224 nữ.

2. Thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi

- Được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau cùng các cấp chính quyền, nhất là UBND huyện Năm Căn. Đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng sự quan tâm thật sự đối giáo dục của nhà trường trong toàn xã hội nói chung của nhân dân 2 huyện Năm Căn và Ngọc Hiển nói riêng.

- Phụ huynh học sinh ngày càng ý thức tốt về việc học tập và rèn luyện của con em mình, coi Nhà trường là nơi vô cùng quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

- Ban Đại diện CMHS tiếp tục phát huy được vai trò của một tổ chức xã hội trong việc phối hợp với Nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường luôn chủ động, linh hoạt, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc, được tập thể sư phạm tín nhiệm cao.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên đủ về số lượng, trong đó có 08 giáo viên đạt trình độ thạc sỹ, có 01 đạt trình độ tiến sỹ; nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh. Nhìn chung, đội ngũ sư phạm nhiệt tình, đoàn kết thống nhất, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Chất lượng giáo dục hai mặt GD trong những năm học qua về cơ bản ổn định và từng bước nâng cao. Nhà trường luôn giữ được truyền thống có học sinh đạt giải trong các kì thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh. Đồng thời nhà trường đã xây dựng được nền nếp dạy và học, đã trở thành ý thức tự giác trong giáo viên và học sinh.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan môi trường sư phạm cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và các hoạt động của nhà trường.

2.2. Khó khăn

- Một số GV đi công tác, học tập trong thời gian giảng dạy.

- Thay đổi từ Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại HS kèm theo Thông tư 26 có hiệu lực từ ngày 11/10/2020; Thông tư 32 có hiệu lực từ ngày 01/11/2020 về Điều lệ trường trung học.

- Cơ sở vật chất còn thiếu, trong đó trầm trọng nhất là không có các phòng chức năng.

- Địa bàn dân cư học sinh trong trường rải rác ở tất cả các xã trong 2 huyện do đó việc quản lý học sinh có nhiều khó khăn.

- Điểm xét tuyển vào lớp 10 thấp nhất tỉnh, nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc giáo dục và rèn luyện của học sinh.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung học, thống nhất nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường;

2. Tăng cường áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục trung học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về việc tổ chức, quản lý, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM.

4. Đáp ứng sự phát triển của khoa học, công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

III. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC STEM

Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

Nội dung bài học theo chủ đề (sau đây gọi chung bài học) STEM gắn với việc giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề, trong đó học sinh được tổ chức tham gia học tập một cách tích cực, chủ động và biết vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề đặt ra; thông qua đó góp phần hình thành phẩm chất năng lực cho học sinh.

Tùy thuộc vào đặc thù từng môn học và điều kiện cơ sở vật chất, có thể áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức giáo dục STEM như sau:

1. Dạy học các môn khoa học theo bài học STEM

- Đây là hình thức tổ chức giáo dục STEM chủ yếu trong nhà trường trung học. Giáo viên thiết kế các bài học STEM để triển khai trong quá trình dạy học các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận tích hợp nội môn hoặc tích hợp liên môn;

- Nội dung bài học STEM bám sát nội dung chương trình của các môn học nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo thời lượng quy định của các môn học trong chương trình.

- Học sinh thực hiện bài học STEM được chủ động nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu học tập để tiếp nhận và vận dụng kiến thức thông qua các hoạt động; lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề; thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mẫu thiết kế; chia sẻ, thảo luận, hoàn thiện hoặc điều chỉnh mẫu thiết kế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

- Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế; được tổ chức thực hiện theo sở thích, năng khiếu và lựa chọn của học sinh một cách tự nguyện. Nhà trường có thể tổ chức các không gian trải nghiệm STEM trong nhà trường; giới thiệu thư viện học liệu số, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm học tập để học sinh tìm hiểu, khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kĩ thuật trong thực tiễn đời sống.

- Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức theo kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trường; nội dung mỗi buổi trải nghiệm được thiết kế thành bài học cụ thể, mô tả rõ mục đích, yêu cầu, tiến trình trải nghiệm và dự kiến kết quả. Ưu tiên những hoạt động liên quan, hoạt động tiếp nối ở mức vận dụng (thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa) của các hoạt động trong bài học STEM theo kế hoạch dạy học của nhà trường.

- Tăng cường sự hợp tác giữa các trường trung học với các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các thành phần kinh tế - xã hội khác và gia đình để tổ chức có hiệu quả các hoạt
động trải nghiệm STEM phù hợp với các quy định hiện hành.

3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật

- Hoạt động này dành cho những học sinh có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn; thông qua quá trình tổ chức dạy học các bài học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM
phát hiện các học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo điểu kiện thuận lợi học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật được thực hiện dưới dạng một đề tài/dự án nghiên cứu bởi một cá nhân hoặc nhóm hai thành viên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc nhà khoa học có chuyên môn phù hợp.

- Dựa trên tình hình thực tiễn, có thể định kỳ tổ chức ngày hội STEM hoặc cuộc thi khoa học, kĩ thuật tại đơn vị để đánh giá, biểu dương nỗ lực của giáo viên và học sinh trong việc tổ chức dạy và học, đồng thời lựa chọn đề tài/dự án nghiên cứu gửi tham gia Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp trên.

IV. NỘI DUNG GIÁO DỤC STEM

1. Bài học STEM

a) Nội dung bài học STEM nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, gắn kết các vấn đề thực tiễn xã hội.

- Nội dung bài học STEM được gắn kết các vấn đề thực tiễn đời sống xã hội, khoa học, công nghệ và học sinh được yêu cầu tìm các giải pháp để giải quyết vấn đề, chiếm lĩnh kiến thức, đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học

- Nội dung kiến thức của các bài học thuộc một môn học hoặc một số môn học trong chương trình; đảm bảo giải quyết được vấn đề đặt ra một cách tương đối trọn vẹn.

b) Bài học STEM dựa theo quy trình thiết kế kĩ thuật

- Bài học STEM được xây dựng dựa theo quy trình thiết kế kĩ thuật với tiến trình bao gồm 8 bước: Xác định vấn đề, nghiên cứu kiến thức nền; đề xuất các giải pháp; lựa chọn giải pháp; chế tạo mô hình (nguyên mẫu); thử nghiệm và đánh giá; chia sẻ thảo luận; điều chỉnh thiết kế.

- Cấu trúc bài học STEM có thể được chia thành 5 hoạt động chính, thể hiện rõ 8 bước của quy trình thiết kế kĩ thuật như sau:

+ Hoạt động 1: Xác định vấn đề hoặc yêu cầu chế tạo một sản phẩm ứng dụng gắn với nội dung bài học với các tiêu chí cụ thể.

+ Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền (bao gồm kiến thức trong bài học cần sử dụng để giải quyết vấn đề hoặc chế tạo sản phẩm theo yêu cầu) và đề xuất các giải pháp thiết kế đáp ứng các tiêu chí đã nêu.

+ Hoạt động 3: Trình bày và thảo luận phương án thiết kế, sử dụng kiến thức nền để giải thích, chứng minh và lựa chọn, hoàn thiện phương án tốt nhất (trong trường hợp có nhiều phương án).

+ Hoạt động 4: Chế tạo sản phẩm theo phương án thiết kế đã được lựa chọn; thử nghiệm và đánh giá trong quá trình chế tạo

+ Hoạt động 5: Trình bày và thảo luận về sản phẩm đã chế tạo; điều chỉnh, hoàn thiện thiết kế ban đầu.

c) Phương pháp dạy học đưa học sinh vào các hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động.

- Hoạt động học của học sinh được thiết kế theo hướng mở về điều kiện thực hiện, nhưng cụ thể về tiêu chí của sản phẩm cần đạt.

- Hoạt động học của học sinh là hoạt động được chuyển giao và hợp tác; quyết định về giải pháp giải quyết vấn đề là của học sinh.

- Học sinh thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin để chia sẻ ý tưởng và thiết kế lại nguyên mẫu của mình nếu cần.

- Học sinh tự điều chỉnh các ý tưởng của mình và xây dựng hoạt động tìm tòi, khám phá của bản thân.

d) Hình thức tổ chức dạy học cần lôi cuốn học sinh vào hoạt động kiến tạo, tăng cường hoạt động nhóm, tự lực chiếm lĩnh kiến thức mới và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

- Hình thức tổ chức bài học STEM có thể linh hoạt, kết hợp các hoạt động trong và ngoài lớp học nhưng cần đảm bảo mục tiêu dạy học của phần nội dung kiến thức trong chương trình.

- Tăng cường tổ chức hoạt động theo nhóm để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh nhưng phải chỉ rõ nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể của mỗi học sinh trong nhóm.

e) Thiết bị dạy học cần lưu ý đến việc sử dụng thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiểu.

- Sử dụng tối đa các thiết bị sẵn có thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

- Tăng cường sử dụng các vật liệu, công cụ gia dụng, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận, chi phí rẻ và an toàn.

- Khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên số bổ trợ, thí nghiệm ảo. mô phỏng, phần mềm, có thể dễ dàng truy cập sử dụng trong và ngoài lớp học để học sinh chủ động học tập.

2. Hoạt động trải nghiệm STEM

a) Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM được lựa chọn phải gắn với việc thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, tạo hứng thú và động lực học tập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

- Chú trọng những hoạt động liên quan, hoạt động tiếp nối ở mức vận dụng (thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa) các hoạt động của bài học STEM trong chương trình, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.

- Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM có thể gắn với các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực STEM nhằm bổ trợ cho quá trình học tập. tạo hứng thú và động lực học tập, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

b) Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM cần phong phú, đa dạng, lôi cuốn học sinh vào hoạt động tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.

- Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM có thể linh hoạt, kết hợp các hoạt động trong trường (dưới hình thức câu lạc bộ) và ngoài trường.

- Tăng cường tổ chức hoạt động theo nhóm để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh nhưng cần đảm bảo chỉ rõ nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể của mỗi học sinh trong nhóm.

3. Đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

a) Học sinh tham gia học tập trên cơ sở tự nguyện, có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học kĩ thuật, giải quyết các vấn đề thực tiễn, chú trọng phát hiện các học sinh có năng lực và sở thích thông qua quá trình tổ
chức dạy học bài học STEM và các hoạt động trải nghiệm STEM.

b) Lựa chọn đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, kĩ thuật phù hợp với học sinh hoặc nhóm học sinh trên cơ sở đáp ứng quy định tại Thông tư số 38/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

V. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN BÀI HỌC STEM

1. Quy trình xây dựng bài học STEM

a) Bước 1: Lựa chọn nội dung bài học

Căn cứ vào nội dung kiến thức trong chương trình môn học và các hiện tượng, quá trình gắn với các kiến thức đó trong tự nhiên, xã hội; quy trình hoặc thiết bị công nghệ ứng dụng kiến thức đó trong thực tiễn để lựa chọn nội dung của bài học.

b) Bước 2: Xác định vấn đề cần giải quyết

Xác định vấn đề cần giải quyết để giao cho học sinh thực hiện sao cho khi giải quyết vấn đề đó, học sinh phải học được những kiến thức, kĩ năng cần dạy trong chương trình môn học đã được lựa chọn hoặc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã biết.

c) Bước 3: Xác định tiêu chí của sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề

Xác định rõ tiêu chí của giải pháp/sản phẩm làm căn cứ quan trọng để đề xuất giả thuyết khoa học/giải pháp giải quyết vấn đề/thiết kế mẫu sản phẩm.

d) Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học

- Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học được thiết kế theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực với các hoạt động học bao hàm các bước của quy trình kĩ thuật.

- Mỗi hoạt động được thiết kế rõ ràng về mục đích, nội dung, dự kiến sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành và cách thức tổ chức hoạt động học tập. Các hoạt động học tập đó có thể được tổ chức ở cả trong và ngoài lớp học.

- Cần thiết kế bài học điện tử trên mạng để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học của học sinh bên ngoài lớp học.

2. Thiết kế tiến trình dạy học

- Tiến trình bài học STEM tuân theo quy trình kĩ thuật, nhưng các bước trong quy trình có thể không cần thực hiện một cách tuần tự mà thực hiện song song, tương hỗ lẫn nhau. Hoạt động nghiên cứu kiến thức nền có thể được tổ chức thực hiện đồng thời với việc đề xuất giải pháp; hoạt động chế tạo mẫu có thể được thực hiện đồng thời với việc thử nghiệm và đánh giá.

- Mỗi bài học STEM có thể được tổ chức theo 5 hoạt động dưới đây. Trong đó hoạt động 4 và 5 được tổ chức thực hiện một cách linh hoạt trong và ngoài lớp theo nội dung và phạm vi kiến thức của từng bài học.

- Mỗi hoạt động phải được mô tả mục đích, nội dung, dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh và cách thức tổ chức hoạt động.

- Nội dung hoạt động có thể được biên soạn thành các mục chứa đựng các thông tin như là nguyên liệu, kèm theo các lệnh hoặc yêu cầu hoạt động để học sinh tìm hiểu, gia công trí tuệ để giải quyết vấn đề đặt ra trong hoạt động; cách thức tổ chức hoạt động thể hiện phương pháp dạy học, mô tả cách thức tổ chức từng mục của nội dung hoạt động để học sinh đạt được mục đích tương ứng.

a) Hoạt động 1: Xác định vấn đề

Giáo viên giao cho học sinh nhiệm vụ học tập chứa đựng vấn đề. Trong đó, học sinh phải hoàn thành một sản phẩm học tập hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể với các tiêu chí đòi hỏi học sinh phải sử dụng kiến thức mới trong bài học để đề xuất, xây dựng giải pháp. Tiêu chí của sản phẩm là yêu cầu hết sức quan trọng, buộc học sinh phải nắm vững kiến thức mới thiết kế, giải thích được thiết kế cho sản phẩm cần làm.

b) Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp

Tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động học tích cực, tăng cường mức độ tự lực tùy thuộc từng đối tượng học sinh dưới sự hướng dẫn một cách linh hoạt của giáo viên. Khuyến khích học sinh hoạt động tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức để sử dụng vào việc đề xuất, thiết kế sản phẩm.

c) Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp

Tổ chức cho học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế kèm theo thuyết minh (sử dụng kiến thức mới học và kiến thức đã có); giáo viên tổ chức góp ý, chú trọng việc chỉnh sửa và xác thực các thuyết minh của học sinh để học sinh nắm vững kiến thức mới và tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế trước khi tiến hành chế tạo, thử nghiệm.

d) Hoạt động 4: Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá

Tổ chức cho học sinh tiến hànhchế tạo mẫu theo bản thiết kế, kết hợp tiến hành thử nghiệm trong quá trình chế tạo. Hướng dẫn học sinh đánh giá mẫu và điều chỉnh thiết kế ban đầu để đảm bảo mẫu thiết kế là khả thi.

e) Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh

Tổ chức cho học sinh trình bày sản phẩm học tập đã hoàn thành; trao đổi, thảo luận, đánh giá để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

3. Tiêu chí đánh giá bài học STEM

Các tiêu chí đánh giá bài học STEM tuân thủ tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2017 của Bộ GDĐT.

4. Đánh giá kết quả học tập

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo phương thức, giáo dục STEM
được thực hiện theo quy định tại
Thông tư
26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/01/2011 và các văn bản hướng dẫn hoạt động dạy học bằng các hình thức khác nhau theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017.

VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ GIÁO DỤC STEM TRONG NĂM HỌC

1. Nhiệm vụ triển khai

- Bồi dưỡng, tập huấn CBQL, giáo viên các môn học STEM vào (dự kiến) ngày 15/11/2020.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chủ đề STEM:

+ Xây dựng và thực hiện được ít nhất 01 chủ đề STEM/học kỳ trong chương trình chính khóa (tên chủ đề, nội dung, thời gian thực hiện cụ thể từng trường).

+ Xây dựng và thực hiện được ít nhất 02 chủ đề/dự án/năm học theo hình thức sinh hoạt câu lạc bộ STEM (chủ đề, nội dung, thời gian thực hiện cụ thể từng trường).

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM, gắn kết cộng đồng: Tổ chức được ít nhất 01 hoạt động/năm học về trải nghiệm STEM, gắn kết cộng đồng.

2. Nội dung

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tới CBQL, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh toàn ngành về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những lợi thế và các tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến giáo dục và đào tạo.

- Tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết quả của mô hình giáo dục STEM trong nhà trường.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, xu hướng phát triển công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để kịp thời điều chỉnh, tiếp cận đổi mới.

- Tăng cường truyền thông trong các lực lượng xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; huy động nguồn lực triển khai giáo dục STEM.

2.2. Xây dựng đội ngũ giáo viên STEM

2.2.1. Xây dựng đội ngũ

- Rà soát, lựa chọn CBQL, giáo viên có năng lực chuyên môn thuộc các môn học có liên quan giáo dục STEM.

- Xây dựng lực lượng giáo viên cốt cán các cấp học. Thành lập tổ nghiên cứu triển khai giáo dục STEM.

2.2.2. Nội dung bồi dưỡng tập huấn

- Quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của ngành về triển khai mô hình giáo dục STEM; tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương trình giáo dục phổ thông mới…

- Các hình thức tổ chức giáo dục STEM; xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học STEM; kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

2.2.3. Hình thức

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, tập huấn, bồi dưỡng ...

2.3. Huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị

- Xin chủ trương đầu tư phòng học bộ môn, phòng tin học, các phòng chức năng, các phòng học thông minh và từng bước trang bị, hoàn thiện phòng học STEM.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục theo định hướng STEM cho học sinh.

- Chú trọng thiết kế tài liệu, trang bị sách tham khảo theo chương trình các môn học và hoạt động giáo dục bằng phương pháp giáo dục STEM phù hợp với xu hướng
phát triển ngành nghề của quốc gia, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Xây dựng các Mô hình lớp học mở; phát triển mô hình trường học gắn với thực tiễn để tổ chức và hoạt động gắn kết cộng đồng.

3. Hình thức tổ chức

3.1. Dạy học các môn học thuộc lĩnh vực STEM

- Mô hình giáo dục STEM được triển khai ngay trong quá trình dạy học các môn học STEM theo cách tiếp cận liên môn.

- Các chủ đề, bài học, hoạt động STEM bám sát chương trình của các môn học thành phần. Hình thức giáo dục STEM không làm phát sinh thêm thời gian học tập.

- Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn gắn với xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng bài học về nội dung STEM.

3.2. Hoạt động trải nghiệm STEM

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kĩ thuật trong thực tiễn đời sống; qua đó, học sinh nhận thức được ý nghĩa của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học STEM, đồng thời thực hiện nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành”.

- Triển khai thông qua hình thức dạy học xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn, các câu lạc bộ, hợp tác, liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các làng nghề, nghệ nhân…

3.3 Hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu bài học

- Nâng cao năng lực hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; tiếp tục tổ chức có chất lượng cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường gắn với xây dựng các chủ đề giáo dục STEM.

- Chú trọng tổ chức các hoạt động áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và nghiên cứu để giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

4. Tổng kết đánh giá quá trình thực hiện và kết quả thực hiện giáo dục STEM

Tháng 5/2021.

VII. CHẾ ĐỘ, KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chế độ cho giáo viên tham gia triển khai giáo dục STEM

Giảm số tiết dạy trong thời gian giáo viên tham gia các hoạt động chuyên môn triển khai giáo dục STEM vận dụng theo quy định tại Điều 11 của Quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

2. Kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách nhà nước giao hàng năm cho nhà trường theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn thu hợp pháp từ các hoạt động; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và các nguồn vốn xã hội khác.

VIII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Sở GDĐT về triển khai giáo dục STEM trong năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo.

- Xây dựng Kế hoạch giáo dục STEM, lựa chọn các chủ đề giáo dục STEM, thời điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM, thời điểm tổ chức ngày hội STEM … và báo cáo về Sở GDĐT theo quy định.

- Tổ chức dạy học theo phương pháp giáo dục STEM và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch Giáo dục STEM năm học 2020 – 2021 của Trường THPT Phan Ngọc Hiển, đề nghị các bộ phận và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ảnh về bộ phận chuyên môn để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Các cá nhân, bộ phận liên quan;

- Đăng Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Phan Văn Việt

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Thầy Vĩnh
Nguồn:Trường THPT Phan Ngọc Hiển Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.651
Hôm qua : 2.248
Tháng 04 : 33.446
Năm 2021 : 192.610